KARTA GWARANCYJNA I ZASADY KONSERWACJI PRODUKTU

 

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia.
Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach, obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.

 

KARTA GWARANCYJNA

 1. „KRISWOOD” udziela gwarancji (karta gwarancyjna) na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakupu, wydania, dostawy, lub zakończenia montażu o ile został on zlecony firmie „KRISWOOD” przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem.
 2. Producent, gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fizycznych.
 3. Firma „KRISWOOD”: zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wyrobu lub jego wymiany na wolny od wad w obowiązującym terminie.
 4. Gwarancja na niżej wymienione wyroby wynosi 12 miesięcy:

 5. Na powłoki malarskie „Drewnochron Impregnat Extra” udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecenia określone przez producenta impregnatu.
 6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, listownie. W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe.
 7. Gwarant zobowiązuje się do:

  a. usunięcia wad wyrobu,
  b. naprawy wyrobu,
  c. wymiany wyrobu na wolny od wad,
  d. zwrotu zapłaty i odebrania wadliwego wyrobu.

 8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem- za wyjątkiem transportu pojazdami producenta. Ponadto magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do jego zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu.
 9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem.
 10. Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 11. Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w szczególności, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.
 12. Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.
 13. Producent altan i drewnochronu zaleca obowiązkowe malowanie produktu w ciągu miesiąca od zamontowania.

 14. Okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku nie zachowania przez kupującego terminu kolejnego, zalecanego przez producenta malowania wyrobu „Drewnochronem Impregnat Extra” w okresie do 1 miesiąca od daty wydania, dostawy, montażu wyrobu.
 15. Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji „KRISWOOD”.

 

RĘKOJMIA

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach z przedsiębiorcami.

Własność przedmiotu sprzedaży przechodzi na nabywcę pod warunkiem zapłaty całości ceny.

Call Now Button