KARTA GWARANCYJNA I ZASADY KONSERWACJI PRODUKTU

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia.
Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach ,obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych, oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.

 1. „KRISWOOD” udziela gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakupu, wydania, dostawy, lub zakończenia montażu, o ile został on zlecony firmie „KRISWOOD” przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem,
 2. Producent, gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fizycznych,
 3. Firma „KRISWOOD”: zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wyrobu lub jego wymiany na wolny od wad w obowiązującym terminie,
 4. Gwarancja na niżej wymienione wyroby wynosi 12 miesięcy:
  1. altany,
  2. domki letniskowe,
  3. drewutnie,
  4. domki narzędziowe,
  5. domki drewniane,
  6. inne wyroby z drewna wykonane w naszym zakładzie,
 5. Na powłoki malarskie „Drewnochron Impregnat Extra” udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecania określone przez producenta impregnatu,
 6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, , za pomocą poczty elektronicznej, listownie. W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe,
 7. Gwarant zobowiązuje się do:
  1. usunięcia wad wyrobu,
  2. naprawy wyrobu,
  3. wymiany wyrobu na wolny od wad,
  4. zwrotu zapłaty i odebrania wadliwego wyrobu
 8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem,- za wyjątkiem transportu pojazdami producenta- magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do jego zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu,
 9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem,
 10. Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,
 11. Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna, zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna .Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.
 12. Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.
 13. Producent altan i drewnochronu zaleca obowiązkowe malowanie produktu w ciągu miesiąca od zamontowania.
 14. Okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku nie zachowania przez kupującego terminu kolejnego, zalecanego przez producenta malowania wyrobu „Drewnochronem Impregnat Extra” w okresie do 1 miesiąca od daty wydania ,dostawy, montażu wyrobu.
 15. Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji „KRISWOOD”.